#po pierwsze farmaceuta

Polityka prywatności facebook

Polityka prywatności Fanpage
§ 1
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Fundacja Aflofarm z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, pod numerem KRS 0000654139, NIP: 7312054073, REGON: 366140105. W dalszej części niniejszej Polityki nazywać się będziemy także Administratorem lub Fundacją Aflofarm. Możesz skontaktować się z nami skontaktować listownie na wskazany adres e-mailem na adres: fundacja@aflofarm.pl
§ 2
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zostanie użyte jedno z poniższych pojęć pisane z wielkiej litery, to należy je rozumieć zgodnie z definicjami zamieszczonymi poniżej:
„FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej o zasięgu globalnym Internet pod adresem URL: www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
„Facebook” – podmiot administrujący serwisem FB, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Ireland
„Fanpage” – profil w serwisie FB prowadzony przez Aflofarm pod adresem URL www.facebook.com/popierwszefarmaceuta,
„Polityka” – oznacza, dokument który właśnie czytasz, tj. niniejszy politykę prywatności,
„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
„Użytkownik” – czyli Ty, osoba fizyczna, która posiada na FB zarejestrowane konto.
§ 3
Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z postanowieniami RODO. Administratorem Twoich danych jest także Facebook. Z Facebook zawarłeś umowę o świadczenie usług, w ramach której masz dostęp do treści i usług oferowanych przez FB.
Ponieważ chronimy dane Użytkowników, stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne, organizacyjne i prawne aby zapobiec jakiejkolwiek nieuprawnionej ingerencji osób trzecich. Dbamy o poufność, integralność i dostępność Twoich danych. Chronimy Twoje dane osobowe, w szczególności przed pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB stosuje w tym zakresie swoje własne zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.
§ 4
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego posiadasz następujące prawa:
1. dostępu do Twoich danych osobowych, możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach
2. sprostowania, jeżeli dane są niepoprawne
3. usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
5. możesz też złożyć sprzeciw, o czym szerzej w § 5.
Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj.
§ 5
Użytkownik po podaniu nam danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Użytkownika posiada to prawo je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzanie jego danych dokonywane jest:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; nie potrzebne jest żadne uzasadnienie;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; wówczas konieczne jest aby Użytkownik sprzeciw uzasadnił swoją szczególną sytuacją. Abyśmy mogli uznać Twój sprzeciw napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
Każdy Użytkownik może skorzystać ze swoich praw pisząc na adres e-mail: fundacja@aflofarm.pl, lub listownie na adres wskazany na wstępie.
§ 6
Każdy Użytkownik ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych. Jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść taką skargę do organu Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
§ 7
1. Dane każdego Użytkownika przetwarzamy w celu:
A) dialogu w ramach prywatnych wiadomości oraz w ramach komentarzy pod zamieszczanymi przez nas postami albo w ramach zamieszczanych przez Ciebie recenzji
B) udostępniania postów zamieszczanych na Fanpage Użytkownikom, którzy obserwują nasz Fanpage czyli Tobie
C) marketingu własnego, tj. na informowaniu o naszych produktach
D) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook danych dotyczących wyświetlania naszych postów, zasięgach postów, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez Facebook Twoich zachowań na Fanpage.
2. Twoje prawa opisaliśmy w § 4 i 5 Polityki
3. Podanie danych przez Użytkownika jest to dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook zasady i konstrukcję będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post
4. Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych osobowych zawartych w odpowiedziach na wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.
5. Nie przekazujemy Twoich danych. Pamiętaj jednak, ze oprócz nas dostęp do Twoich danych ma Facebook także jako administrator danych.
6. Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń – co do zasady nie dłużej niż 3 lata.
7. Każdorazowo możemy przetwarzać Twoje dane przez czas obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.